Kushtet e Shërbimit

Mirë se erdhët në neway.mobi!
Faleminderit për përdorimin e produkteve dhe shërbimeve tona. Ju lutemi lexoni me kujdes këto Kushte të Shërbimit ("Kushtet") para se të përdorni faqen e internetit www.neway.mobi ("Faqja") e operuar nga Neway Communication Co., Limited (referuar si "ne", "ne", "tonë") këtu e tutje).
Duke përdorur Shërbimet tona, ju jeni duke rënë dakord me këto kushte. Ju lutemi lexojini me kujdes. Kushtet e mëposhtme janë të zbatueshme për ju si përdorues (e) i faqes (referuar si "ju", "juaj" ose "përdorues" këtu e tutje), duke përfshirë por jo kufizuar në hyrjen në sit për çfarëdo qëllimi, duke përdorur informacionin, shërbimet dhe produktet e ofruara nga faqja (referuar si "Shërbimi"). Përdorimi juaj i Faqes u nënshtrohet këtyre kushteve (referuar gjithashtu si "Marrëveshje"), duke përfshirë çdo njoftim tjetër ligjor dhe rregulloren e zbatueshme për Shërbimin, midis jush dhe nesh.

1

Aplikimi dhe Pranimi i Termave

1.1 •Qasja juaj në dhe përdorimi i Shërbimit është e kushtëzuar nga pranimi juaj dhe pajtueshmëria me këto Terma në Marrëveshje. Këto Terma vlejnë për të gjithë vizitorët, përdoruesit dhe të tjerët që hyjnë ose përdorin Shërbimin. Duke hyrë ose duke përdorur Shërbimin ju pranoni të jeni të detyruar nga këto Kushte. Nëse nuk pajtoheni me Marrëveshjen, atëherë nuk mund të hyni në Shërbimin.
1.2 • Ju nuk mund të përdorni Shërbimin dhe mund të pranoni Kushtet nëse (a) nuk jeni në moshë madhore për të formuar një kontratë detyruese me ne, ose (b) nuk ju lejohet të merrni ndonjë Shërbim sipas ligjeve të Kinës ose vendeve të tjera / rajone duke përfshirë vendin / rajonin në të cilin jeni banor ose nga kur përdorni Shërbimet.
1.3 • Nëse Site ka postuar ose ka dhënë një përkthim të versionit të gjuhës angleze të Termave, ju pranoni që përkthimi ofrohet vetëm për lehtësi dhe se versioni në gjuhën angleze do të qeverisë përdorimin tuaj të Shërbimit ose të Faqes.
1.4 •Ju mund të kërkohet të lidhni një marrëveshje të veçantë, qoftë në internet apo jashtë linje, me Alibaba.com ose bashkëpunëtorët tanë për ndonjë Shërbim ("Marrëveshjet shtesë"). Nëse ka ndonjë konflikt ose mospërputhje midis Kushteve dhe një Marrëveshje Shtesë, Marrëveshja Shtesë do të ketë përparësi mbi Kushtet vetëm në lidhje me atë Shërbim në fjalë.
1.5 •Kushtet nuk mund të modifikohen përndryshe përveç me shkrim nga një zyrtar i autorizuar i neway.mobi.
2

Përdorues

2.1 •neway.mobi. ofron shërbime për individët dhe kompanitë të cilët mund të formojnë kontrata të detyrueshme ligjore sipas ligjit në fuqi. Nëse nuk kualifikoheni, ju lutemi mos e përdorni Shërbimin.
2.2 •Ju pranoni të përdorni Faqen ose Shërbimin vetëm për qëllimet tuaja private dhe të brendshme. Ju pranoni që (a) nuk do të kopjoni, riprodhoni, shkarkoni, ribotoni, shisni, shpërndani ose rishisni ndonjë Shërbim ose ndonjë informacion, tekst, imazhe, grafikë, videoklipe, tinguj, direktori, skedarë, baza të të dhënave ose listime, etj në dispozicion në ose përmes Sites ("Përmbajtja e Faqes"), dhe (b) ju nuk do të kopjoni, riprodhoni, shkarkoni, përpiloni ose përdorni ndryshe ndonjë Përmbajtje të Faqes për qëllime të drejtimit të një biznesi që konkurron me neway.mobi, ose ndryshe duke shfrytëzuar komercialisht Përmbajtjen e Faqes. Marrja sistematike e përmbajtjes së faqes nga faqet për të krijuar ose përpiluar, direkt ose indirekt, një koleksion, përpilim, bazë të të dhënave ose direktori (qoftë përmes robotëve, merimangave, pajisjeve automatike ose proceseve manuale) pa leje me shkrim nga neway.mobi. është e ndaluar. Ndalohet përdorimi i çdo përmbajtjeje ose materialesh në Sajt për ndonjë qëllim që nuk lejohet shprehimisht në Kushtet.
2.3 •Ju duhet të lexoni Politikën e Privatësisë së Faqes e cila rregullon mbrojtjen dhe përdorimin e informacionit personal në lidhje me ju në posedim të neway.mobi. Ju i pranoni kushtet e Politikës së Privatësisë dhe pranoni përdorimin e informacionit personal për ju në përputhje me Politikën e Privatësisë.
3

Llogaritë anëtare

3.1 •Për të hyrë dhe për të përdorur shërbime të caktuara, duhet të regjistroheni si anëtarë në Site. Neway.mobi rezervon të drejtën, pa njoftim paraprak, të kufizojë qasjen ose përdorimin e shërbimeve të caktuara (ose ndonjë veçori brenda Shërbimit) për t'i paguar Përdoruesit ose për të imponuar në diskrecionin tonë.
3.2 •Ju jeni vetëm përgjegjës për ruajtjen e konfidencialitetit të ID-së dhe Fjalëkalimit tuaj të Anëtarit dhe janë plotësisht përgjegjës për të gjitha aktivitetet që ndodhin nën ID-në dhe Fjalëkalimin tuaj. Ju pranoni që (a) menjëherë të njoftoni neway.mobi nëse ka ndonjë përdorim të paautorizuar të ID-së tuaj të Anëtarit ose Fjalëkalimin ose ndonjë shkelje tjetër të sigurisë së tij, (b) sigurohuni që të dilni drejtpërdrejt nga faqja e internetit në fund të secilit sesion. Neway.mobi nuk mund dhe nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë humbje apo dëmtim për shkak të dështimit tuaj të mbajtjes së ID dhe Fjalëkalimit të anëtarit për t'u pajtuar me këtë Marrëveshje. Neway. mobi nuk ka detyrimin që dëmet tuaja të shkaktojnë me forcë madhore, çdo ndërprerje ose funksion të keq.
4

Shërbime

4.1 •Ju pranoni të përdorni Shërbimin vetëm për qëllimet që lejohen nga (a) Marrëveshja dhe (b) çdo ligj, rregullore ose udhëzim në fuqi në juridiksionet përkatëse.
4.2 •Shërbimi (ose ndonjë veçori brenda Shërbimit) mund të ndryshojë për rajonet dhe vendet e ndryshme. Asnjë garanci ose përfaqësim nuk është dhënë që një Shërbim ose Shërbim i veçantë ose karakteristikat dhe funksionet e tij të jenë në dispozicion për Përdoruesit. Në limitin tonë të vetëm të diskrecionit, Neway.mobi mund të mohojë ose të krijojë nivel të ndryshëm të qasjes dhe përdorimit të çdo Shërbimi (ose ndonjë veçori brenda Shërbimit) në lidhje me përdorues të ndryshëm.
4.5 •Neway.mobi mund të nisë, ndryshojë, përmirësojë, imponojë kushte, pezullojë ose ndalojë çdo Shërbim (ose ndonjë veçori brenda Shërbimeve) pa njoftim paraprak përveç për Shërbimin e paguar. Këto ndryshime nuk do të ndikojnë ndjeshëm në dëmtimin e përdoruesve në shfrytëzimin e Shërbimit.
5

Mbledhja e Informacionit

5.1 •Vetëm Përdoruesit e regjistruar mund të sigurojnë, postojnë, dërgojnë, publikojnë ose paraqesin (referuar gjithashtu si "siguro") informacione (të tilla si skedarë, fotografi, video ose imazhe të tjera në lidhje me personin dhe / ose entitetin, produktet, shërbimet, ofertat, etj.) në neway.mobi. Ne rezervojmë të drejtën (por nuk do të kemi asnjë detyrim) për të filtruar, modifikuar, zgjedhur dhe / ose fshirë ndonjë ose të gjithë informacionin e papërshtatshëm. Çdo anëtar është vetëm dhe ligjërisht përgjegjës për (dhe që Ne nuk kemi asnjë përgjegjësi ndaj jush ose ndaj ndonjë pale të tretë për) saktësinë, plotësinë, integritetin, kohën e duhur, korrektësinë dhe mos-shkeljen e informacionit që ju siguroni gjatë përdorimit të Shërbimit dhe për pasojat e veprimeve tuaja (përfshirë çdo humbje ose dëmtim që Ne mund të pësojmë) duke vepruar kështu.
5.2 •Çdo përdorues pranon dhe garanton që informacioni i dhënë në neway.mobi nuk do të (a) të jetë i turpshëm, të përmbajë, të nxjerrë përfundime për pornografi, tregti në lidhje me seksin, ndonjë përmbajtje tjetër, përndryshe promovon materiale të qarta seksuale ose është e dëmshme për njerëzit, (b) të jetë shpifës, shpifës, kërcënues i paligjshëm ose ngacmim i paligjshëm, (c) të promovojë diskriminim në bazë të racës, seksit, besimit fetar, kombësisë, aftësisë së kufizuar, orientimit seksual ose moshës, (d) të shkelë ose të mbështesë ndryshe, të inkurajojë shkeljen, të jetë në shkelje të e drejta e kopjimit, patenta, markat tregtare, sekretet tregtare ose të drejtat e tjera të pronarit të ndonjë pale të tretë, të drejtat e publicitetit ose privatësisë, ose ndonjë e drejtë tjetër e palës së tretë dhe (e) të kufizohen ose të ndalohen me ligj.
5.3 •Megjithëse bëjmë përpjekje të mëdha për të verifikuar informacionin e dhënë, Ne nuk garantojmë dhe nuk jemi ligjërisht përgjegjës për saktësinë, integritetin, cilësinë dhe mos cenimin e një informacioni të tillë.
5.4 •Ne mbledhim informacione rreth personave / kompanive, produkteve dhe ofertave, dhe ndërton bazën e të dhënave të veta. Ne mbajmë të drejtat e autorit mbi të gjitha informacionet e lidhura dhe dizenjimet në internet. Ndalohet rreptësisht çdo kopjim i paautorizuar ose përdorim tregtar i përmbajtjes së marrë nga neway.mobi, dhe Ne rezervojmë të drejtën për të ndërmarrë veprime ligjore në rastin e një aktiviteti të tillë.
6

lidhje

Neway.mobi ka lidhje me faqet e internetit të tjera, por Ne nuk kemi kontroll mbi faqet e internetit të tilla dhe informacionin e siguruar nga ato faqe në internet. Ju lutemi të jeni të kujdesshëm në lidhje me termat dhe kushtet e privatësisë dhe / ose privatësinë e faqeve të tilla përpara se të përdorni faqet e tilla. Ne nuk e mbështesim dhe nuk jemi përgjegjës për vlefshmërinë e çdo përmbajtjeje, reklame, shërbimi, produktesh ose informacioni nga faqet e internetit që kanë lidhje. Ju pranoni që Ne nuk jemi përgjegjës, ose përgjegjës, direkt ose indirekt, për çdo dëm ose humbje të shkaktuar nga çdo përmbajtje, reklamim, shërbim, produkt ose informacion nga faqet e internetit që lidhin.
7

pagesë

7.1 •Qasja dhe përdorimi i neway.mobi si dhe regjistrimi si përdorues i lirë janë pa pagesë. Ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar afatin e pagesës pa njoftim paraprak dhe do të vendosim afatin e ndryshuar në neway.mobi menjëherë.
7.2 •Ne ofrojmë shërbime të caktuara për përdoruesit që i janë nënshtruar një procesi specifik regjistrimi dhe / ose procesi verifikimi dhe ranë dakord të paguajnë për shërbime të tilla ("Shërbime Premium" siç janë reklamat, shërbimet e tregtisë ose anëtarësimit). Përdorimi i disa shërbimeve ose veçorive të neway.mobi që janë pjesë e një Shërbimi Premium rregullohen nga terma dhe kushte shtesë nën marrëveshje të veçanta përveç këtyre Kushteve.
7.3 •Ju lutem vini re se ne nuk jemi përgjegjës për të gjithë hardware, software, shërbime dhe kosto të tjera që ju pësoni gjatë qasjes në faqen tonë të internetit dhe të dhënave në internet në serverat tanë. NE rezervon të drejtën për të ndryshuar ose ndërprerë, përkohësisht ose përgjithmonë, disa ose të gjitha shërbimet dhe / ose veçoritë në çdo kohë pa paralajmërim.
8

Ndërprerja

8.1 •Ne e mbajmë të drejtën për të ndërprerë përkohësisht ose përgjithmonë përdorimin tuaj të Shërbimit ose për të refuzuar hyrjen tuaj në neway.mobi për ndonjë nga arsyet e mëposhtme ku ju:
a)Përdorni neway.mobi për veprimtari mashtruese ose të paligjshme, ose shkelin çdo ligj, rregullore ose udhëzim në fuqi, ose janë të angazhuar në aktivitete që mund të dëmtojnë të drejtat e WE ose të të tjerëve.
b)Përdorni neway.mobi për të dërguar ose dhënë informacion të rremë në lidhje me numërimin e anëtarit tuaj të anëtarëve ose mesazheve të bllokuara ose në mënyrë të përsëritur të publikoni të njëjtat të dhëna për produktin.
c)Dërgoni çdo material anëtarëve që nuk janë të lidhur me tregtinë ndërkombëtare ose bashkëpunimin e biznesit.
d)Bëni personin ose përdorni në mënyrë të paligjshme emrin e një personi tjetër ose të ndërmarrjeve për të postuar informacion ose për të kryer biznes të çfarëdo forme.
e)Ndërmarrë ndonjë skemë për të dëmtuar integritetin e kompjuterit ose rrjeteve të përdorura nga të rinjtë. mobi dhe / ose çdo përdorues tjetër dhe të përpiqet të fitojë akses, përdorim, modifikim apo kontroll të paautorizuar të sistemeve ose rrjeteve të tilla kompjuterike.
f)Dërgoni ose transferoni dokumente ose materiale që përmbajnë çdo virus kompjuteri ose pajisje të tjera shkatërruese dhe kodet që kanë efekt të dëmtimit, ndërhyrjes, ndërprerjes ose shpronësimit të ndonjë sistemi software ose hardware, të dhënave ose të të dhënave personale.
g)Merrni me çdo emër emrin e përdoruesit dhe / ose fjalëkalimin e anëtarit të neway.mobi.
h)Transferoni shërbimin e neway.mobi (përfshirë por pa u kufizuar në emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin) ose informacionin përkatës të biznesit të marrë nga neway.mobi në çdo formë.
8.2 •Ne rezervojmë të drejtën të ndërpresim Shërbimin tuaj, të refuzojmë përdorimin tuaj të Shërbimit ose të refuzojmë hyrjen tuaj në neway.mobi në çdo kohë për ndonjë arsye, sipas gjykimit të tij të vetëm, me ose pa paralajmërim. Kur tarifohet përdorimi juaj i Shërbimit, ne kemi të drejtë ta bëjmë këtë bazuar në dyshime dhe njoftime të arsyeshme me email, dhe jo përgjegjës për pasojat (përfshirë çdo humbje ose dëmtim) të veprimeve duke vepruar kështu.
8.3 •Ju nuk do të jeni në gjendje (a) ta përdorni Websitin ose Shërbimin, (b) të postoni, të siguroni, të dërgoni ose të publikoni informacione në faqen e internetit, (c) lejoni të tjerët të postojnë, të japin, dërgojnë ose publikojnë informacione në faqen e internetit emër. Informacioni juaj i regjistrimit ose ndonjë informacion tjetër i dhënë do të fshihet ose hidheni. Ne rezervojmë të drejtën për të ndjekur përgjegjësitë tuaja ligjore për shkeljen tuaj të ligjit ose Marrëveshjes.
9

Forca Madhore

Në asnjë rrethanë, neway.mobi nuk do të jetë përgjegjës për çdo vonesë ose dështim ose përçarje të përmbajtjes ose shërbimeve të ofruara përmes Faqes duke rezultuar direkt ose indirekt nga veprimet e natyrës, forcat ose shkaqet përtej kontrollit tonë të arsyeshëm, duke përfshirë pa kufizim, dështimet në Internet, kompjuteri, telekomunikacionet apo ndonjë dështim tjetër i pajisjeve, dështimet e energjisë elektrike, sulmet, mosmarrëveshjet në punë, trazirat, kryengritjet, trazirat civile, mungesat e punës ose materialeve, zjarret, përmbytjet, stuhitë, shpërthimet, veprat e Perëndisë, lufta, veprimet qeveritare gjykatat vendase ose të huaja ose gjykatat ose moszbatimi i palëve të treta.
10

Drejtat e Pronës Intelektuale

10.1 •Neway.mobi është pronari i vetëm ose i licencuari i ligjshëm i të gjitha të drejtave dhe interesave në Sitesand Content Site. Përmbajtja e sitit dhe faqes përfshin sekretet tregtare dhe të drejtat e tjera të pronësisë intelektuale të mbrojtura nga të drejtat e autorit në mbarë botën dhe ligjet e tjera. Të gjitha të drejtat mbi titullin, pronësinë dhe të drejtat e pronësisë intelektuale në Site dhe Site Content do të mbeten me neway.mobi, bashkëpunëtorët tanë ose licensuesit e Përmbajtjes së Faqes, sipas rastit. Të gjitha të drejtat që nuk pretendohen ndryshe sipas Termave ose me të rejat. mobi janë rezervuar këtu.
10.2 •Neway.mobi mund të ketë palë të treta të pavarura të përfshira në ofrimin e Shërbimit (p.sh. ofruesit e shërbimit të vërtetimit dhe verifikimit). Ju nuk mund të përdorni ndonjë markë tregtare, markë shërbimi ose logo të palëve të treta të pavarura pa miratimin paraprak me shkrim nga palët e tilla.
11

Njoftimet

11.1 •Të gjitha njoftimet ligjore ose kërkesat ndaj ose mbi një Përdorues do të jenë efektive nëse dorëzohen personalisht, dërgohen me korrier, postë të çertifikuar, me faks ose me email në korrespondencën, faksin ose adresën e fundit të dhënë nga Përdoruesi në neway.mobi ose duke postuar një njoftim apo kërkesë të tillë në një zonë të Faqes e cila është e aksesueshme publikisht pa pagesë. Njoftimi për një Përdorues do të konsiderohet të jetë pranuar nga Përdoruesi i tillë nëse dhe kur.a) Neway.mobi është në gjendje të demonstrojë se komunikimi, qoftë në formë fizike apo elektronike, është dërguar te Përdoruesi i tillë, ose b) Menjëherë pas ditës së re. mobi duke postuar një njoftim të tillë në një zonë të Faqes që është e hapur publikisht pa pagesë.
11.2 •Ju pranoni që të gjitha marrëveshjet, njoftimet, kërkesat, zbulimet dhe komunikimet e tjera që neway.mobi ju dërgon në mënyrë elektronike përmbushin kërkesat ligjore që një komunikim i tillë duhet të jetë me shkrim.
12

Dispozita të përgjithshme

12.1 •Në varësi të ndonjë Marrëveshjeje shtesë, Kushtet përbëjnë tërë marrëveshjen mes jush dhe neway.mobi në lidhje me dhe për të qeverisur përdorimin tuaj të Faqes dhe Shërbimit, duke zëvendësuar çdo marrëveshje paraprake me shkrim ose gojore në lidhje me të njëjtën lëndë këtu.
12.2 •Neway.mobi dhe ju jeni kontraktorë të pavarur, dhe asnjë agjenci, partneritet, sipërmarrje e përbashkët, punëdhënës-punëdhënës ose franchiser-franchisee nuk është menduar ose krijuar nga Kushtet.
12.3 •Nëse ndonjë dispozitë e Termave mbahet e pavlefshme ose e pazbatueshme, një dispozitë e tillë do të fshihet dhe dispozitat e mbetura do të mbeten të vlefshme dhe do të zbatohen.
12.4 •Titujt janë vetëm për qëllime referimi dhe në asnjë mënyrë nuk përcaktojnë, kufizojnë, interpretojnë ose përshkruajnë shtrirjen apo shtrirjen e seksionit të tillë.
12.5 •Dështimi i Neway.mobi për të zbatuar ndonjë të drejtë ose mosveprimi në lidhje me ndonjë shkelje nga ana juaj sipas Kushteve nuk do të përbëjë heqje dorë nga ajo e drejtë as heqje dorë nga e drejta e neway.mobi për të vepruar në lidhje me shkeljet e mëvonshme ose të ngjashme.
12.6 •Neway.mobi do të ketë të drejtën të caktojë Termat (duke përfshirë të gjitha të drejtat, titujt, përfitimet, interesat, detyrimet dhe detyrat tona në Termat për çdo person ose subjekt (përfshirë çdo filial të neway.mobi) Ju nuk mund të caktoni , në tërësi ose në pjesë, Termat për çdo person ose subjekt.
12.7 •Kushtet do të rregullohen nga ligjet e Republikës Popullore të Kinës pa marrë parasysh kushtet e tij të konfliktit të ligjit dhe palët në Kushtet bien dakord t'i paraqiten juridiksionit ekskluziv të gjykatave të Republikës Popullore të Kinës.
Ndiqni SHBA

Neway, është personi i duhur me etiketë të bardhë. Ne jemi prodhues profesional në OEM & ODM për telefonin celular. Dhe ne kemi projektorin tonë dhe ekipin e QC, kështu që ne mund të përmbushim kërkesën tuaj më të madhe në stile dhe cilësi.

Smartphone
Ekspertët më të mirë
Në një botë tjetër me smartfonin tim
Cilësia e lehtësuar
Farë është një smartphone
Shërbimi i shkëlqyer
Klikoni Këtu për tu pajtuar

Copyright © 2020 Neway Komunikimi Co, LTD. Të gjitha të drejtat e rezervuara.