Obchodné podmienky

Vitajte na stránkach neway.mobi!
Ďakujeme za použitie našich produktov a služieb. Pred použitím webových stránok www.neway.mobi (ďalej len „stránky“) prevádzkovaných spoločnosťou Neway Communication Co., Limited (ďalej len „nás“, „my“, „naše“) si pozorne prečítajte tieto Podmienky služby („Podmienky“). ďalej).
Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami. Prečítajte si ich pozorne. Nasledujúce podmienky sa na vás vzťahujú ako na používateľov stránky (ďalej len „vy“, „váš“ alebo „používateľ“), okrem iného vrátane prístupu na stránku z akýchkoľvek dôvodov pomocou týchto informácií, služby a produkty poskytované na Stránke (ďalej len „služba“). Vaše používanie Webovej stránky podlieha týmto podmienkam (ktoré sa tiež označujú ako „Zmluva“) vrátane akýchkoľvek ďalších právnych oznámení a predpisov vzťahujúcich sa na Službu medzi vami a nami.

1

Aplikácia a prijímanie podmienok

1.1 •Váš prístup k Službe a jej používanie závisí od vašej súhlasnosti a dodržiavania týchto podmienok v Zmluve. Tieto podmienky sa vzťahujú na všetkých návštevníkov, používateľov a ďalších, ktorí pristupujú k Službe alebo ju používajú. Prístupom alebo používaním služby súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito podmienkami. Ak nesúhlasíte so Zmluvou, nemôžete mať prístup k Službe.
1.2 • Službu nesmiete používať a nemusíte akceptovať Podmienky, ak (a) nemáte zákonný vek na to, aby ste s nami uzavreli záväznú zmluvu, alebo (b) podľa právnych predpisov Číny alebo iných krajín nemáte povolenie na príjem akýchkoľvek Služieb. / regióny vrátane krajiny / regiónu, v ktorom máte bydlisko alebo v ktorom používate služby.
1.3 • Ak stránka uverejnila alebo poskytla preklad verzie Podmienok v anglickom jazyku, súhlasíte s tým, že preklad je poskytnutý len pre pohodlie a že verzia v anglickom jazyku bude upravovať vaše používanie Služby alebo Stránky.
1.4 •Môže sa od vás vyžadovať, aby ste s Alibaba.com alebo našimi pridruženými spoločnosťami pre akúkoľvek Službu uzavreli samostatnú dohodu, či už online alebo offline, („ďalšie dohody“). Ak dôjde k rozporom alebo rozporom medzi Podmienkami a Dodatkovou dohodou, má Dodatková dohoda prednosť pred Podmienkami iba vo vzťahu k príslušnej Službe.
1.5 •Podmienky nesmie byť inak upravené okrem písomného styku s autorizovaným úradníkom neway.mobi.
2

užívatelia

2.1 •neway.mobi. poskytuje služby jednotlivcom a spoločnostiam, ktoré môžu tvoriť právne záväzné zmluvy podľa platných právnych predpisov. Ak nespĺňate podmienky, nepoužívajte službu.
2.2 •Súhlasíte s tým, že budete Web alebo Službu používať výlučne na svoje súkromné ​​a interné účely. Súhlasíte s tým, že (a) nebudete kopírovať, reprodukovať, sťahovať, opätovne publikovať, predávať, distribuovať alebo ďalej predávať žiadne Služby alebo akékoľvek informácie, text, obrázky, grafiku, videoklipy, zvuk, adresáre, súbory, databázy alebo zoznamy atď. dostupné na Stránkach alebo prostredníctvom nich (ďalej len „Obsah stránky“) a (b) nebudete kopírovať, reprodukovať, sťahovať, kompilovať ani inak používať žiadny Obsah stránky na účely prevádzkovania podnikania, ktoré súťaží s webom neway.mobi, ani inak. komerčné využitie obsahu stránky. Systematické získavanie obsahu stránok z webov s cieľom vytvoriť alebo priamo alebo nepriamo kompilovať zbierku, kompiláciu, databázu alebo adresár (či už prostredníctvom robotov, pavúkov, automatických zariadení alebo manuálnych procesov) bez písomného súhlasu neway.mobi. Je zakázané. Používanie akéhokoľvek obsahu alebo materiálov na tejto stránke na akékoľvek účely, ktoré nie sú výslovne povolené v podmienkach, je zakázané.
2.3 •Musíte si prečítať Zásady ochrany osobných údajov stránok, ktoré upravujú ochranu a použitie osobných údajov o vás, ktoré vlastní server neway.mobi. Prijímate podmienky Zásad ochrany osobných údajov a súhlasíte s použitím osobných údajov o vás v súlade s Pravidlami ochrany osobných údajov.
3

Členské účty

3.1 •Na prístup a používanie určitých Služieb musíte byť zaregistrovaný ako člen na Stránke. Spoločnosť neway.mobi si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia obmedziť prístup alebo využívanie určitých služieb (alebo akýchkoľvek funkcií v rámci služby) platobným používateľom alebo podliehajú iným povinnostiam podľa nášho uváženia.
3.2 •Zodpovedáte za zachovanie dôvernosti vášho ID člena a hesla a nesiete plnú zodpovednosť za všetky činnosti, ktoré sa vyskytujú pod Vaším členským menom a heslom. Súhlasíte s tým, že (a) okamžite upovedomíte neway.mobi, ak dôjde k neoprávnenému použitiu vášho ID alebo hesla vášho člena alebo k akémukoľvek inému porušeniu jeho bezpečnosti, (b) zabezpečíte, aby ste správne opustili webovú stránku na konci každej relácie. Spoločnosť neway.mobi nemôže a nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo škodu spôsobenú tým, že ste si neudržali ID člena a heslo, aby ste dodržali túto dohodu. Neway. mobi nemá povinnosť za škody spôsobené vyššou mocou, akýmikoľvek prerušeniami alebo malou funkciou.
4

služba

4.1 •Súhlasíte s tým, že Službu použijete len na účely, ktoré sú povolené (a) dohodou a (b) akýmkoľvek platným zákonom, nariadením alebo smernicou v príslušných jurisdikciách.
4.2 •Služba (alebo všetky funkcie v rámci služby) sa môže v jednotlivých regiónoch a krajinách líšiť. Neexistuje žiadna vojenská vôľa alebo zastúpenie, že konkrétna služba alebo služba alebo jej funkcie a funkcie budú k dispozícii pre používateľov. Na základe nášho vlastného uváženia spoločnosť Neway.mobi môže odmietnuť alebo vytvoriť inú úroveň prístupu a použitia ktorejkoľvek Služby (alebo akýchkoľvek funkcií v rámci Služby) voči rôznym používateľom.
4.5 •Spoločnosť Neway.mobi môže bez predchádzajúceho upozornenia s výnimkou platených služieb spustiť, zmeniť, inovovať, ukladať podmienky, pozastaviť alebo zastaviť akékoľvek služby (alebo akékoľvek funkcie v rámci služieb). Takéto zmeny podstatne nepriaznivo neovplyvnia platiacich používateľov pri využívaní služby.
5

Zhromažďovanie informácií

5.1 •Iba registrovaní používatelia môžu poskytovať, zverejňovať, posielať, publikovať alebo odosielať (tiež označované ako „poskytovať“) informácie (napríklad súbory, fotografie, videá alebo iné obrázky o osobe a / alebo subjekte, produktoch, službách, ponukách atď.) na neway.mobi. Vyhradzujeme si právo (ale nie sme povinní) filtrovať, upravovať, vyberať a / alebo mazať akékoľvek alebo všetky nevhodné informácie. Každý člen je výhradne a právne zodpovedný za (a že za vás ani za tretie strany nenesieme zodpovednosť) presnosť, úplnosť, integrita, včasnosť, správnosť a neporušenie informácií, ktoré poskytujete pri používaní Služby, a za následky vašich činov (vrátane akýchkoľvek strát alebo škôd, ktoré tým utrpíme).
5.2 •Každý užívateľ berie na vedomie a zaručuje, že informácie poskytované neway.mobi nebudú (a) obscénne, obsahovať, odvodzovať žiadnu pornografiu, obchod so sexom, akýkoľvek iný obsah, inak propagovať explicitné sexuálne materiály alebo byť inak škodlivé pre ľudí, (b) hanobiť, hanobiť, nezákonne sa vyhrážať alebo nezákonne obťažovať, c) podporovať diskrimináciu na základe rasy, pohlavia, náboženstva, národnosti, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie alebo veku, d) porušovať alebo inak porušovať, podporovať porušovanie, autorské práva, patenty, ochranné známky, obchodné tajomstvá alebo iné vlastnícke práva, práva na publicitu alebo súkromie alebo akékoľvek iné práva tretích strán a (e) sú obmedzené alebo zakázané zákonom.
5.3 •Aj keď sa veľmi snažíme overiť poskytnuté informácie, nezaručujeme a nie sme právne zodpovední za presnosť, integritu, kvalitu a neporušenie týchto informácií.
5.4 •Zhromažďujeme informácie o osobách / spoločnostiach, produktoch a ponukách a budujeme vlastnú databázu. Vlastníme autorské práva na všetky súvisiace informácie a webové vzory. Akékoľvek neoprávnené kopírovanie alebo komerčné použitie obsahu získaného z neway.mobi je prísne zakázané a vyhradzujeme si právo v prípade takejto činnosti podniknúť právne kroky.
6

odkaz

Neway.mobi má odkazy na iné webové stránky, ale nemáme kontrolu nad týmito webovými stránkami a informáciami poskytnutými týmito webovými stránkami. Pred použitím týchto stránok buďte opatrní, pokiaľ ide o ich podmienky a / alebo súkromie. Nepodporujeme a nezodpovedáme za platnosť akéhokoľvek obsahu, reklamy, služieb, produktov alebo informácií z uvedených odkazujúcich webových stránok. Beriete na vedomie, že nie sme zodpovední ani priamo ani nepriamo zodpovední za žiadne škody alebo straty spôsobené akýmkoľvek obsahom, reklamou, službou, produktom alebo informáciami z odkazujúcich webových stránok.
7

účtovať

7.1 •Prístup a používanie novéhoay.mobi, ako aj registrácia ako bezplatný používateľ sú bezplatné. Vyhradzujeme si právo upraviť termín spoplatnenia bez predchádzajúceho upozornenia a okamžite pošle zmenený termín na neway.mobi.
7.2 •Poskytujeme určité služby používateľom, ktorí prešli konkrétnym registračným procesom alebo overovacím procesom a súhlasili s platením za tieto služby („prémiové služby“, ako sú reklamné, obchodné alebo členské služby). Používanie určitých služieb alebo funkcií servera neway.mobi, ktoré sú súčasťou prémiovej služby, sa okrem týchto podmienok riadi aj ďalšími zmluvnými podmienkami v samostatných dohodách.
7.3 •Upozorňujeme, že nezodpovedáme za všetky náklady na hardvér, softvér, služby a ďalšie náklady, ktoré vzniknú pri prístupe na naše webové stránky a údaje na internete na našich serveroch. WE si vyhradzuje právo dočasne alebo natrvalo zmeniť alebo prerušiť niektoré alebo všetky služby a / alebo funkcie bez predchádzajúceho upozornenia.
8

Ukončenie

8.1 •Zdržiavame sa právo dočasne alebo natrvalo ukončiť vaše používanie Služby alebo odmietnuť váš prístup k neway.mobi z niektorého z nasledujúcich dôvodov, keď:
a)Využívajte neway.mobi za podvodné alebo protizákonné činnosti alebo porušujte akékoľvek platné zákony, predpisy alebo usmernenia, alebo sa venujete činnostiam, ktoré môžu poškodiť práva WE alebo iných.
b)Použite neway.mobi na odosielanie alebo poskytnutie nepravdivých informácií v súvislosti s vašimi členmi alebo spamovými správami alebo opakovane uverejnite rovnaké informácie o produktoch.
c)Posielajte ľubovoľný materiál členom, ktorí nesúvisia s medzinárodným obchodom alebo obchodnou spoluprácou.
d)Vydávanie sa za inú osobu alebo nezákonné použitie mena inej osoby alebo spoločnosti na zverejnenie informácií alebo vykonávanie akejkoľvek formy podnikania.
e)Vykonajte akýkoľvek plán, ktorý by narušil integritu počítača alebo sietí používaných spoločnosťou Neway. mobi a / alebo akýchkoľvek iných používateľov a pokúsiť sa získať neoprávnený prístup, používanie, modifikáciu alebo kontrolu takýchto počítačových systémov alebo sietí.
f)Posielať alebo prenášať dokumenty alebo materiály, ktoré obsahujú počítačové vírusy alebo iné deštruktívne zariadenia a kódy, ktoré majú za následok poškodenie, zasahovanie, zachytenie alebo vyvlastnenie akéhokoľvek softvérového alebo hardvérového systému, údajov alebo osobných informácií.
g)Získajte akýmkoľvek spôsobom používateľské meno a / alebo heslo člena neway.mobi.
h)Preneste službu neway.mobi (vrátane okrem iného používateľského mena a hesla člena) alebo príslušných obchodných informácií získaných z neway.mobi v akejkoľvek podobe.
8.2 •Vyhradzujeme si právo ukončiť vašu Službu, odmietnuť jej používanie alebo odmietnuť váš prístup k neway.mobi kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu, podľa vlastného uváženia, s oznámením alebo bez oznámenia. Keď vám bude za používanie Služby účtované, sme oprávnení tak urobiť na základe odôvodneného podozrenia a e-mailového oznámenia a nie sme zodpovední za následky (vrátane akejkoľvek straty alebo poškodenia) týchto krokov.
8.3 •Nebudete môcť (a) používať Stránku alebo Službu, (b) posielať, poskytovať, posielať alebo publikovať informácie na webových stránkach, (c) umožniť ostatným, aby uverejňovali, poskytovali, posielali alebo zverejňovali informácie na webovej stránke menom. Vaše registračné informácie alebo iné informácie, ktoré ste poskytli, budú vymazané alebo zlikvidované. Vyhradzujeme si právo vykonať svoju právnu zodpovednosť za porušenie zákona alebo dohody.
9

Vyššia moc

Spoločnosť neway.mobi za žiadnych okolností nebude niesť zodpovednosť za akékoľvek oneskorenie alebo neúspech alebo narušenie obsahu alebo služieb poskytovaných prostredníctvom stránky, ktoré vyplývajú priamo alebo nepriamo z prírodných činov, síl alebo príčin, ktoré sú mimo našu primeranú kontrolu vrátane, okrem iného, počítačové, telekomunikačné alebo akékoľvek iné zlyhania zariadenia, poruchy elektrického prúdu, štrajky, pracovné spory, nepokoje, povstania, občianske nepokoje, nedostatok práce alebo materiálov, požiare, povodne, búrky, výbuchy, Božie činy, vojny, vládne akcie, domácich alebo zahraničných súdov alebo tribunálov alebo neplnenia tretích osôb.
10

Práva duševného vlastníctva

10.1 •Spoločnosť Neway.mobi je jediným vlastníkom alebo oprávneným užívateľom licencií na všetky práva a záujmy v lokalitách a obsahu stránok. Obsah stránok a stránok obsahuje obchodné tajomstvá a iné práva duševného vlastníctva chránené podľa autorských práv a iných zákonov. Všetky práva týkajúce sa vlastníctva, vlastníctva a duševného vlastníctva v Obsahu stránok a stránok zostanú v súlade s prípadom s novým.mobi, našimi pridruženými spoločnosťami alebo poskytovateľmi licencií na obsah stránok. Všetky práva, ktoré inak nie sú nárokované podľa týchto Podmienok alebo novým. mobi sú vyhradené.
10.2 •Spoločnosť Neway.mobi môže mať nezávislé tretie strany zapojené do poskytovania služby (napr. Poskytovatelia autentifikačných a overovacích služieb). Nesmiete používať žiadnu ochrannú známku, servisnú známku alebo logo takýchto nezávislých tretích strán bez predchádzajúceho písomného súhlasu týchto strán.
11

Oznámenia

11.1 •Všetky právne upozornenia alebo požiadavky na používateľa alebo na neho nadobúdajú účinnosť, ak boli buď doručené osobne, zaslané kuriérom, certifikovanou poštou faxom alebo e-mailom na poslednú známu korešpondenciu, fax alebo e-mailovú adresu poskytnutú používateľom na neway.mobi, alebo odoslaním takéhoto upozornenia alebo požiadavky na oblasť stránky, ktorá je verejne prístupná bez poplatku. Oznámenie používateľovi sa bude považovať za prijaté takým používateľom, ak a kedy. A) spoločnosť Neway.mobi je schopná preukázať, že takáto komunikácia bola zaslaná používateľovi v fyzickej alebo elektronickej podobe alebo b) ihneď po novom. mobilné oznámenie takéhoto oznámenia v oblasti stránok, ktorá je verejne prístupná bez poplatku.
11.2 •Súhlasíte s tým, že všetky dohody, oznámenia, požiadavky, zverejnenia a ďalšie informácie, ktoré vám neway.mobi pošle elektronicky, spĺňajú zákonnú požiadavku, aby takáto komunikácia bola písomná.
12

Všeobecné ustanovenia

12.1 •S výhradou akýchkoľvek Dodatočných zmlúv tieto Podmienky tvoria celú dohodu medzi vami a neway.mobi, pokiaľ ide o vaše používanie Stránok a Služieb a riadia ich, pričom nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce písomné alebo ústne dohody týkajúce sa toho istého predmetu.
12.2 •Neway.mobi a ste nezávislí dodávatelia a žiadna zmluva, partnerstvo, spoločný podnik, vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom alebo franchisorom franchisanta nie sú určené alebo vytvorené zmluvnými podmienkami.
12.3 •Ak sa niektoré ustanovenie Podmienok považuje za neplatné alebo nevykonateľné, takéto ustanovenie sa vymaže a zostávajúce ustanovenia zostanú platné a vynútené.
12.4 •Nadpisy sú len pre referenčné účely a v žiadnom prípade neobmedzujú, neobmedzujú, nevyjadrujú ani opisujú rozsah alebo rozsah takejto časti.
12.5 •Neúspešnosť spoločnosti Neway.mobi pri vymáhaní akéhokoľvek práva alebo nekonanie v súvislosti s akýmkoľvek porušením, ktoré ste dosiahli podľa Podmienok, nebude predstavovať vzdanie sa tohto práva ani vzdanie sa práva neway.mobi konať vo vzťahu k následným alebo podobným porušeniam.
12.6 •Neway.mobi bude mať právo priradiť Podmienky (vrátane všetkých našich práv, titulov, výhod, záujmov a povinností a povinností v Zmluvných podmienkach akejkoľvek osobe alebo subjektu (vrátane všetkých pridružených spoločností neway.mobi). , úplne alebo čiastočne, Podmienky akejkoľvek osobe alebo subjektu.
12.7 •Podmienky sa budú riadiť zákonmi Čínskej ľudovej republiky bez ohľadu na jej kolízne ustanovenia a strany týchto Podmienok sa zaväzujú podriadiť sa výlučnej jurisdikcii súdov Čínskej ľudovej republiky.
FOLLOW USA

Neway, je správna osoba s bielym štítkom. Sme profesionálny výrobca OEM a ODM pre mobilné telefóny. A máme nášho dizajnéra a tím QC, takže môžeme splniť vaše požiadavky v štýloch a kvalite.

smartphone
Najlepší odborníci
V inom svete s mojim smartphone
Znížená kvalita
Čo je Smartphone
výborný servis
Kliknutím sem sa prihlásite na odber

Copyright © 2020 Neway Communication Co, LTD. Všetky práva vyhradené.